RETURNS, EXCHANGES & COMPLAINTS

Zwroty i wymiana zakupionego towaru

pobierz ->formularz zwrotu/wymiany towaru

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od wydania Klientowi Towaru.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy:

ATR WEAR Michał Kusina, ul. Guderskiego 26 i, 80-180 Gdańsk

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: ATR WEAR Michał Kusina, ul. Guderskiego 26 i, 80-180 Gdańsk

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Jeśli Klient wyraża chęć dokonania wymiany towaru na inny, może tego dokonać w przeciągu 14 dni po mailowym kontakcie ze Sprzedawcą: shop@atrwear.com,  w celu potwierdzenia dostępności nowo wybranego produktu i ustaleniu szczegółów przeprowadzenia wymiany. Wymieniany produkt powinien być nieużywany i należy go odesłać do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami składowymi.

W przypadku wymiany towaru uiszczona zapłata zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamawianego towaru, przy czym ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uregulowana przez Klienta lub zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę. Jeżeli nowo zamawiany produkt jest droższy od produktu pierwotnie zamawianego, po potwierdzeniu jego dostępności Klient powinien przelać na konto Sprzedawcy różnicę oraz koszty ponownej przesyłki w cenie wpisując w tytule przelewu: „Wyrównanie do Zamówienia nr…”, Jeśli produkt jest tańszy od wymienianego wówczas w ciągu 14 dni Klient otrzyma zwrot różnicy na swoje konto. Koszty odesłania towaru do ATR WEAR oraz ewentualnej ponownej przesyłki pokrywa klient.

Konto do dokonania dopłaty:
Alior Bank, SWIFT: ALBPPLPW
PL79 2490 0005 0000 4600 4815 3199, ATR WEAR Michał Kusina, ul. Guderskiego 26 i, 80-180 Gdańsk

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad produktu, jego uszkodzeń powstałych podczas transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w złożonym zamówieniu Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr.141, poz. 1176 z zm.)

Zgłaszając reklamację każdy Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji (gdzie należy podać dane zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać reklamowaną wadę) na adres: H.U. Bożena Kusina, ul. Za Murami 2/10. 80-823 Gdańsk.
Klient powinien podać w formularzu dane umożliwiające bezpośredni kontakt np. numer telefonu i/lub adres e-mailowy.

W przypadku reklamacji uzasadnionej np. wad wynikających z winy producenta produkt podlega naprawie lub jeśli naprawa jest niemożliwa, wówczas podlega on wymianie na nowy i jest dostarczony do Klienta na koszt Sprzedawcy.

Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie pojawienia się konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni kalendarzowych.

Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania produktu, ślady naturalnego zużycia, zabrudzenia, wszelkie uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania, a także drobne różnice w strukturze i kolorze skóry wynikające z jej naturalnych właściwości.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl